การกำหนดทิศทางของแสงและอากาศภายในตัวบ้าน

การกำหนดทิศทางของแสงและอากาศในตัวบ้านนั้น สถานที่ทุกแห่งจะต้องจัดให้มีลมพัดผ่านและอากาศถ่ายเทได้ สะดวก มีแสงสว่างที่เหมาะสมพอดี ซึ่งการการกำหนดทิศทางของแสงและอากาศในตัวบ้านนี้สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการกำหนดแปลนเฟอร์นิเจอร์ที่จะต้องต้องคำนึงถึงช่องหนำต่างประตู ช่องลม ช่องแสงสว่างต่าง ๆสามารถใช้ประโยชน์ของส่วนเหล่านี้ได้เต็มที่ ควรนำประโยชน์ส่วนนี้มาใช้ให้มากที่สุด เช่น ห้องเขียนหนังสือต้องจัดโต๊ะไว้ริมหนำต่าง เพื่ออาศัยแสงสว่างและจัดให้แสงเข้าทางด้านซ้ายของโต๊ะ จึงถูกทิศทางของแสง ห้องครัวต้องจัดให้มีทางระบายอากาศได้รวดเร็วสะดวก และมีแสงสว่างพอเหมาะกับการทำงาน หรือภายในห้องนอน จำเป็นต้องมีทางระบายอากาศได้อย่างดี เพื่อความสดขื่นของผู้อยู่อาศัยและในปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านอากาศมีปัญหามากเรื่องมลภาวะ จึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยการทำที่อยู่ อาศัยให้สะดวกสบาย ใดยการใช้เครื่องปรับอากาศกันมาก ซึ่งทำให้คำนึงถึงแสงและอากาศธรรมชาติกันน้อยลง อย่างไรก็ตามแสงและอากาศก็ยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้ประโยชน์มาก ถ้าสามารถนำมาใช้ร่วมกับงานออกแบบ เชิงสร้างสรรค์ได้ จะทำให้การอยู่อาศัยนั้นมีธรรมชาติเข้าไปเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความสุขที่เป็นธรรมชาติสมบูรณ์ขึ้น

Leave a Comment