ทางเลือกของการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เป็นรสนิยมส่วนตัว และได้รับ อิทธิพลจากรูปแบบของบ้านส่วนรวม ซึ่งห้องอาหารที่แยกห้องนี่มักจะใช้เป็นห้อง รับรองแขกด้วย และจุดเด่นของห้องจะต้องอยู่ที่โต๊ะอาหาร ส่วนอื่นๆ เป็นส่วนประกอบในการออกแบบห้องอาหารเท่านั้น
การออกแบบห้องอาหาร ผู้ออกแบบจะต้องสอบถามผู้อยู่อาศัยว่าอาหารประจำวันที่รับประทานเป็นอาหาร ประเภทใด บางบ้านนิยมอาหารฝรั่ง บางบ้านนิยมอาหารไทย หรืออาหารจีน และ อาหารมื้อที่ทุกคนในบ้านพร้อมหน้ากันมากที่สุด ได้แก่ อาหารมือเย็น ดังนั้นการจัดห้อง หรือเลือกโต๊ะอาหารควรคำนึงถึงประเภทของอาหารเย็นมากกว่ามืออื่น ๆ
โต๊ะอาหารเป็นจุดศูนย์กลางของห้องอาหาร เก้าอี้จะมีพอเหมาะกับ ขนาดโต๊ะ หรือมีเก้าอีสำรองตั้งอยู่รอบนอกติดผนังอีกประมาณ 2 ตัว เพื่อใช้เสริม เมื่อจัดวางโต๊ะและเก้าอีรับประทานอาหาร ควรเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอีกับผนัง โดยรอบพอให้ผู้บริการสามารถเดินบริการได้สะดวก หรือควรเว้นพื้นที่ จากขอบโต๊ะถึงผนังกว้างประมาณ 1.20 – 1.50 เมตร เพื่อเอาไว้เดินอีกด้วย

Leave a Reply