ในการออกแบบบ้าน หรือว่าการปฏิบัติงานใด ๆก็ตามจะต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนและมีลำดับซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานนั้น ๆสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ถึงมีข้อผิดพลาดก็สามารถตรวจสอบได้ ฉะนั้นในการออกแบบบ้านที่ดีจึงต้องมีการ วางแผนงานทุกครั้งที่จะเริ่มทำการงาน เช่นการวางแปลน เป็นวิธี การเริ่มต้นขั้นตอนหนึ่ง สำหรับการเสนอแนวทางการออกแบบ การคิดเกี่ยวกับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และการใช้พื้นที่ให้สัมพันธ์กัน ซึ่งการวางแปลนจะเป็นตัวกำหนดองค์ประกอบทุกชนิดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานออกแบบนั้น การวางแปลนจึง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญมาก และนอกจากการวางแปลนแล้ว สิ่งที่สำคัญมากในการวางแปลน ก็คงจะหนีจากเรื่องของทางเดินในบ้าน คือ เส้นทางเดินอาจเป็นทางเดินเข้าออกระหว่างห้อง ทางเดินผ่านระหว่างคนกับเฟอร์นิเจอร์ หรือคนเดินสวนกัน การจัดทางเดินต้องพยายามทำให้ทางเดินนั้น ๆสะดวกและสั้นที่สุด ต้องไม่เดินออมหรือวกไปมามากต้องไม่แคบหรือกว้างจนเกินไป ทางเดินนั้นต้องไม่เกะกะหรือติดขัดจนกลายเป็นทำให้เสียเวลาในการทำงาน หรือเกิดความไม่คล่องตัวอื่น ๆและทางเดินทางสัญจรนี้ยังแยกได้เป็นทางสัญจรหลักและทางสัญจรรอง ซึ่งทางสัญจรหลักจะ เป็นทางเดินที่กว้างสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนทางสัญจรรองจะเป็นทางเดินในส่วนย่อย หรือส่วนติดต่อหน่วยย่อย ๆลงไปอย่างไรก็ตามการจัดพื้นที่ทางเดินนี้ต้องพิจารณาจากพื้นที่ส่วนรวมทั้งหมด ว่าประกอบด้วยส่วนใช้งานอะไรบ้างและจัดพื้นที่เดินให้เหมาะสมกับบ้าน

Leave a Reply