การออกแบบห้องน้ำในบ้านพักอาศัยจะต้องพิจารณาตำแหน่งที่ตั้ง จำนวน ลักษณะการใช้สอย การจัดวางทิศทางของสุขภัณฑ์ ระบบสุขาภิบาล ระบบระบายอากาศ ตั้งแต่เริมแรก เพื่อออกแบบ ให้ลงตัวตั้งกับแผนผังและโครงสร้างบ้าน สำหรับการใช้สอยอย่างสะดวก ถูกสุขลักษณะ รวมตั้งการวาง ตำแหน่งห้องน้ำ ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 ควรวางให้มีตำแหน่งตรงกันทางตั้ง เพื่อประหยัดระบบ สุขาภิบาล เนื่องจากการซ้อนชั้นตำแหน่งเดียวกันจะใช้ระบบท่อแนวดิ่งร่วมกันได้
ห้องนำอาจจะเป็นห้องที่ถูกละเลยมากที่สุดในบ้าน บ้านบางหลังจะ จัดห้องนำไว้ใต้บันได เป็นเพียงห้องเล็ก ๆ แคบ ๆ ช่องทางระบายอากาศ และแสง สว่างก็อาจไม่เพียงพอ แต่ในวันหนึ่งๆ ห้องนำให้บริการแก่สมาชิกในครอบครัว หลายคนคนละหลายครั้ง ดังนั้นจึงสมควรออกแบบห้องนำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงาม
การใช้ห้องนำ นอกจากการขับถ่ายของเสีย อาบน้ำชำระร่างกาย ล้างหน้า ล้างมือ แปรงฟัน แล้ว ยังอาจมีกิจกรรมอื่นประกอบ เช่น อ่านหนังสือ ออกกำลังกาย เป็นต้น ในการออกแบบจึงควรศึกษากิจกรรมของผู้ใช้ให้ละเอียด ซึ่งห้องนำแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆตามการใช้สอยและประเภทของผู้ใช้ ได้แก่ ห้องน้ำส่วนตัว ห้องนำรวม ห้องนำรับแขก และห้องส้วม เป็นต้น ดังนั้นในการออกแบบห้องน้ำส่วนตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญมาเนื่องจากว่าเป็นห้องที่เราต้องเข้าไปทำกิจวัตประจำวันต่าง ๆมากมาย

Leave a Reply