ประเภทของห้องน้ำ

ห้องน้ำตามบ้านทั่ว ๆไปนั้นมักจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ห้องน้ำส่วนตัว ห้องนำรวม และห้องนำรับแขกซึ่งห้องน้ำแต่ละแบบแต่ละประเภทก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ต่างกันไปโดยมีดังต่อไปนี้
ห้องน้ำส่วนตัว ส่วนใหญ่จะอยู่ติดกับ ห้องนอน ในห้องนอนใหญ่มักจะมีห้องน้ำส่วนตัวที่เข้าจากห้องนอนเพียงทางเดียว มีสุขกัณฑ์ครบสำหรับทุกกิจกรรม ทั้งอ่างล้างหนำ โถส้วม ส่วนยืนอาบนำ และอ่างอาบน้ำในบางครั้ง รวมทั้งพื้นที่สำหรับกิจกรรมส่วนตัวอื่นตามความต้องการของเจ้าของห้อง ห้องนำส่วนตัวในบ้านบางหลังสำหรับสามีภรรยาอาจต้องการการแยกส่วนห้องส้วมออกต่างหากเป็นห้องย่อยสองห้อง และอาจต้องการอ่างล้างหนำสองอ่างเพื่อใช้งานพร้อมกันได้ในเวลาเร่ง รีบ และบางคนต้องการห้องนำเปิดโล่งต่อเนื่องกับสวนที่มีขอบเขตส่วนตัวและ ต่อเนื่องกับห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ ทั้งนี้เป็นไปตามความต้องการพิเศษของเจ้าของแต่ละราย
ห้องนำร่วม เป็นห้องนำที่ใช้รวมกันหลายห้องนอน การเข้าถึงห้องนำประเภทนี้จะเข้าได้จากบริเวณโถงหรือทางเดินซึ่งผู้ใช้ จากห้องนอนทุกห้องเข้าได้สะดวก หรือตั้งอยู่ระหว่างห้องนอนสองห้อง โดยมีประตูสองทางเพื่อเข้าห้องนำได้ ทั้งจากห้องนอนและโถง ทางเดิน หรือจากแต่ละ ห้องนอนได้โดยตรงด้วย โดยมีสุขภัณฑ์ครบสำหรับกิจกรรมหลัก ได้แก่ อ่างล้าง หน้า โถส้วม ส่วนอาบน้ำ แต่ไม่ควรมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมส่วนตัวอื่น ๆ เพราะต้อง จำกัดเวลาในการใช้งานของแต่ละคนที่ต้องแบ่งปันกันไม่ให้นานเกินไป
ห้องนำรับแขก บ้านสองชั้นขึ้นไปที่มีห้องรับแขก อยู่ชั้นล่าง อาจต้องการห้องนำสำหรับแขกหรือสมาชิกในบ้านสำหรับช่วงเวลากลางวันที่อยู่ชั้นล่าง ห้องนำประเภทนี้จะมีเพียง อ่างล้างหน้า โถส้วม และโถฉี่เท่านั้น

Leave a Comment