บ้านพักอาศัยเป็นสถาปัตยกรรมพื้นฐานในวิถีชีวิตมนุษย์ สถานที่ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยอยู่ อย่างถาวรแม้จะมีเพียงคนเดียวหรือมากกว่านั้น และอาจมีผู้มาอาศัยอยู่ด้วยชั่วคราวเป็นบางเวลา การที่คนอยู่ในบ้านเป็นเวลานาน และมีหลากหลายวัย มีการเจรญเติบโต จนกระทั่งเจ็บป่วยในบางครั้ง และแก่ชราลงไปนั้น ย่อมต้องการความเป็นอยู่ภายในบ้านที่สะดวก สบาย และปลอดภัย สำหรับทุกคน มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับผู้อยู่อาศัยที่มีสมรรถภาพทางกายน้อยกว่าคนทั่วไป โดยทำให้บ้านสามารถรองรับการใช้สอยอย่างหลากหลาย ซึ่งจะ ช่วยให้ทุกคนในบ้านอยู่อาศัยอย่างมีความสุข
การออกแบบบ้านที่ดีนั้นใช่ว่าจะคำนึงถึงเพียงช่วงเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า เพราะว่านอกจากบ้านจะมีอายุมาขึ้นแล้วคนเราก็มีอายุเพิ่มขึ้นเหมือนกัน ซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เช่น คนสูงวัยที่ร่างกายเรมเสื่อมความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆโดยเฉพาะแรงกายที่ลดน้อยลงตามธรรมชาติ คุณแม่ตั้งครรภ์ เด็กเล็กที่ร่างกายยังอ่อนแอไม่เติบโต เต็มที่ และคนที่ป่วยไข้ต่าง ๆ หรือได้รับบาดเจ็บทางกาย ที่ทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายไม่สมบูรณ์ชั่วคราวหรือถาวรดังกล่าวต้องการสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ ต้องอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษในการเข้าถึงส่วนใช้สอยต่าง ๆโดยพิจารณาความพิการประที่ ต้องการอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเห็นได้ชัดที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ

Leave a Reply